تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ | 23:59 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی
عناوین مقالات  دکتر مرتضی حسن شاهی

 

 ISIمقالات  -

Production and marketing management of walnut in Kohgiluyeh-va-

                                                                           Boyerahmad Province, Iran

Scholars Research Library, Annals of Biological Research, 2013, 4 (2):190-196

Study the Effective Economic Factors on Diffusion of Environmental

Pollutions, Case Study: Carbon De-Oxide

J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(8)8150-8154, 2012

Optimal Utilization of Underground Water Resources:

A Case Study of Fasa City

J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(11)10902-10906, 2012

Important Indicators of Desertification in Terms of Water Decline in Ground Water Levels

Marzieh Samimi, Abbas Esteghlal Motlagh, Morteza Hasan Shah 

1-The effects of monetary and fiscal  policies on employment    and added value: a case study of agriculture sector in Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research(JBASR)No.4.vol(2) .pp,4262-65.(ISI Journal))

2-Factors affecting trout marketing in Kohgiloye and Boyer Ahmad province of Iran. Journal of Food,Agriculture & Environment.vol 10. No, 1.pp,248-250.(ISI Journal)

3- Estimate the protective value of Qalat Park Shiraz. Journal of Basic and Applied.Scientific Research(JBASR)No.4..vol(2) pp4149-52.(ISI Journal)

4- Estimate The Effect of Developing Cooperative Firms on Decreasing Poverty ,A Case Study: Fars Province, Iran). Journal of Basic and Applied.Scientific Research(JBASR)No.4..vol(2) 3195-97.(ISI Journal)

5- Estimating Economical Value of Farmlands (A Case Study Using Hedonic Model in Arsanjan). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

6-The estimate of coefficients related to the water demand in the urban section of Arsanjan and welfare effects of a change in water price (A Dynamic Model)

"A comparison between the Regression Method and the Artificial Neural Network"). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

7-Evaluation of economic performance of agricultural co-operative companies (A case study of Fars Province) ). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

8-An estimation of economic, recreational and aesthetic value of Margoon Waterfall – Iran "A comparison of Logit and artificial neural networks"). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

 

 

2-مقالات علمی-پزوهشی

                                                                                                                                                                                   

9-الگوي بهينه اقتصاد ی محصولات زارعي در شرايط  وجود ريسك كاربرد مدلهاي هدف موتاد و

موتاد پيشرفته و برنامه ريزي خطي درجه دو- مطالعه مورد ارسنجان, مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 82,صفحه 69-86

10-تحليل هزينه فايده انتقال آب از سد سيبويه به ارسنجان فارس , مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 73,صفحه 269-294

11-الگوي بهينه كشت محصولات زراعي و مقايسه آن با الگوي فعلي شهرستان شيراز ( مقايسه

مدلهاي موتاد و موتاد هدف), علوم كشاورزي,شماره 3.صفحه 529-542

12-تصميم گيري زراعي تحت شرايط مخاطره ( مطالعه مورد شهرستان ارسنجان ),مجله اقتصاد

کشاورزی وتوسعه .شماره 54.صفحه 161-179

13-تاثير ريسك بر الگوي كشت و درامد كشاورزان ( مطالعه موردي بخش كشاورزي

ارسنجان),مجله پزوهش وسازندگی,شماره 77 .صفحه 1-9

14-مدیریت اقتصادی گیاهان زراعی مقایسه روش MGAوبرنامه ریزی خطی ,مجله اکوفیزیولوزیگیاهی

15-تخمين خسارات وارده با ساكنان شيراز بدليل آلودگي هوا (1381), مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 61,صفحه 53-57

16-تخمين تقاضاي ديناميك آب و اثرات رفاهي تغيير قیمت آب, فصلنامه علوم اقتصاد,شماره 1,صفحه131-144

17-الویت بندی اقتصادی الگوهای زراعی  در شهرستان شیراز, مجله مطالعات اقتصادی,شماره 1. صفحه 35-46

 

3--مقالات همایش ها وسمینارها

 

18-الويت بندي اقتصادي الگوهاي زراعي در ارسنجان , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

19-تخمين تركيب شبه بهينه الگو هاي زراعي در شيراز , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

20-ساختار نظري روش ارزشيابي مشروط در مطالعات اقتصاد زيست محيطي , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

21-تحلیل هزينه در اموزش و پرورش ايران  , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

22-تحليل اقتصادي انتقال آب ( تخمين تابع عرضه و تقاضا), اولين سمینار تجصصی اقتصاد ومنابع طبیعی-اصفهان-سال-83

23-تحليل  اقتصادي انتقال فیزیکی اب  ( تخمين اضافه رفاه جامعه), نخستین گرد همايي علمي – كاربردي  اقتصادي آب-زاهدان-سال 75

24-بهره وری در باغات انار ارسنجان,همایش بهره وری,شیرلز-سال 89

25-عامل موثر بر کاهش بحران آب در قنات های ارستجان, دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی ومنابع طبیعی-تهران سال 89

26-برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی بناب ارسنجان وتعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان )گردشگران(,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011

27-رابطه عليت گرنجری بین  مصرف انرزی ,گردشگری ورشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی گرنجري ,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011

28-عوامل موثر بر تمايل به ماندگاري بيشتر زائران و گردشگران در شهرستان شيراز,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011