تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 23:34 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی
الف) مقالات: علمی – پژوهشی و ISIو ISC رديف عنوان مقاله عنوان مجله نمایه شماره سال انتشار 1 The effects of monetary and fiscal policies on employment and added value: a case study of agriculture sector in Iran Journal of Basic and Applied Scientific Research JBASR) ISI journal ISI 2(4) April, 2012. 2 Factors affecting trout marketing in Kohgiloye and Boyer Ahmad province of Iran Journal of Food, Agriculture & Environment ISI journal ISI 10(1) December/January 2012 3 Estimate the protective value of Qalat Park Shiraz Journal of Basic and AppliedScientific Research JBASR) ISI journal ISI 2(4) April, 2012. 4 The Effect of Developing Cooperative Firms on Decreasing Poverty (A Case Study: Fars Province, Iran) Journal of Basic and Applied Scientific Research JBASR)) ISI journal ISI 2(4) April, 2012. 5 Estimating Economical Value of Farmlands (A Case Study Using Hedonic Model in Arsanjan) Journal of Basic and Applied Scientific ResearchJBASR)) ISI journal ISI 2(4) April, 2012. 6 An estimation of economic, recreational and aesthetic value of Margoon Waterfall – Iran "A comparison of Logit and artificial neural networks" Journal of Basic and Applied Scientific Research(JBASR)) ISI journal ISI 2(8) 2012 7 The estimate of coefficients related to the water demand in the urban section of Arsanjan and welfare effects of a change in water price (A Dynamic Model)"A comparison between the Regression Method and the Artificial Neural Network" Journal of Basic and AppliedScientific Research ISI journal ISI 2(8) 2012 8 Evaluation of economic performance of agricultural co-operative companies (A case study of Fars Province) Journal of Basic and Applied Scientific Research JBASR) ISI 2(8) 2012. 9 Optimal Utilization of Underground Water Resources:A Case Study of Fasa City Journal of Basic and Applied Scientific Researchl ISI 2(11) 2012 10 الگوي بهينه اقتصادی محصولات زارعي در شرايط وجود ريسك" كاربرد مدلهاي هدف – موتاد و موتاد پيشرفته و برنامه ريزي خطي درجه دو- مطالعه موردی شهرستان ارسنجان" مجله تحقيقات اقتصادي (علمی- پژوهشی) ISC (علمی- پژوهشی) ISC 82 بهار 87 11 تحليل هزينه – فايده انتقال آب از سد سيبويه به شهرستان ارسنجان – استان فارس مجله تحقيقات اقتصادي (علمی- پژوهشی) ISC (علمی- پژوهشی) ISC 73 خرداد و تير 85 12 الگوي بهينه كشت محصولات زراعي و مقايسه آن با الگوي فعلي درشهرستان شيراز ( مقايسه مدلهاي موتاد و موتاد – هدف) مجله علوم كشاورزي (علمی- پژوهشی) ISC (علمی- پژوهشی) ISC 3 بهمن 86 13 تصميم گيري زراعي تحت شرايط مخاطره ( مطالعه مورد شهرستان ارسنجان ) مجله اقتصاد كشاورز و نوسعه (علمی- پژوهشی) ISC (علمی- پژوهشی) ISC 54 تابستان 85 14 تاثير ريسك بر الگوي كشت و درآمد كشاورزان ( مطالعه موردي بخش كشاورزي ارسنجان) مجله پژوهش و سازندگي (علمی- پژوهشی) ISC (علمی- پژوهشی) ISC 77 زمستان 86 15 مدیریت اقتصادی گیاهان زراعی مقایسه روش MGAوبرنامه ریزی خطی اکوفیزیولوزی گیاهی (علمی- پژوهشی) ISC (علمی- پژوهشی) ISC برای چاپ پذیرفته شده 16 تخمين تقاضاي ديناميك آب و اثرات رفاهي تغيير قیمت آب(مطالعه موردی بخش شهری ارسنجان فارس) فصلنامه علوم اقتصاد ((علمی- پژوهشی) ISC زمستان 1386 17 الویت بندی اقتصادی الگوهای زراعی در شهرستان شیراز(روشهای MGAوموتاد وموتاد - هدف) مجله مطالعات اقتصادی علمی-مروری بهار وتابستان 89 18 تخمين خسارات وارده با ساكنان شيراز بدليل آلودگي هوا (1381) مجله تحقيقات اقتصادي (علمی- پژوهشی) ISC پاييز و زمستان81 19 Evaluate the Effect of Social Capital on Educational Achievement 1 Advances in Environmental BiologyISI journal ISI 7(8) 2013 20 Production and marketing management of walnut in Kohgiluyeh-va- Boyerahmad Province, Iran Scholars Research Library,Annals of Biological Research, ISC journal ISC 4 (2) 2013 21 Importance indiciators of desertificiation in terms of water decline in ground water levels World of Sciences Journal ISC journal ISC Volume: 1 Issue: 11 2013 22 The model estimates sustainable use of shared groundwater aquifers World of Sciences Journal ISC journal ISC Volume: 01 Issue: 14 2013 23 Economic analysis of marketing margin for greenhouse cucumbers and tomatoes in Kohgiluyeh-va-Boyerahmad province, Iran Scholars Research Library,Annals of Biological Research, ISC journal ISC 4 (2) 2013 24 Study the Effective Economic Factors on Diffusion of Environmental Pollutions, Case Study: Carbon De-Oxide Journal of Basic and Applied Scientific Research ISI journal ISI 2(8) 2012 25 Cost Analysis in Education (Estimating Optimal Class Density) Comparison of Regression Model and Artificial Neural Network (Case Study of Iran, Fars) MAGNT Research Report ISI 2015 26 The Economic Value of Irrigation Water and Water Productivity Indices: Case Study of Khatam City, Yazd Province Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 27 Estimating Parameters of Economic Irrigation Water Supply Function: Comparison of Regression Model and Artificial Neural Network (Case study of Agriculture Sector in Arsanjan) Advances in Environmental Biology ISI 2014 28 ارزشگذاری اقتصادي كويرشهداد مجله اقتصاد منابع طبیعی (علمی- ترویجی) ISC 2 پاییز92 29 The Effects of Sivand Dam Impoundment on the Plain of Arsanjan using System Dynamics 209-215 European Journal of Scientific Research ISi journal ISI volume 112 No 2 Oct, 2013 30 The effects of modern irrigation on the plain of Arsanjan using system dynamics Applied mathematics in Engineering, Management and Technology,The special issue in Management and Technology ISC journal Vol. 2- No. 3 (Feb. 2014) 31 Economic Effects of Khums on Poverty Reduction Applied mathematics in Engineering, Management and Technology ,The special issue in Management and Technology ISC journal 2014 Vol. 2- No.2 Jun. 2014 32 تخمين تقاضاي ديناميك آب و اثرات رفاهي تغيير قیمت آب(مطالعه موردی بخش شهری ارسنجان فارس) فصلنامه علوم اقتصاد ی علمی-پژوهشی ISC 1386 33 Economic Effects of Zakat on Poverty Reduction Applied mathematics in Engineering, Management and Technology,The special issue in Management and Technology Vol. 2- No.2 Jun. 2014 34 برآورد پارامترهای تابع عرضه اقتصادي آب آبیاری، مقایسه مدل رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی مجله مطالعات اقتصادی برای چاپ پذیرفته شده 35 تاثیر ریسک برالويت بندي كشت محصولات منتخب زراعي کاربرد روش پیشرفته ایجاد گزینه ها مجله اکوفیزیولوزی (علمی- پژوهشی) ISC (علمی- پژوهشی) ISC برای چاپ پذیرفته شده 36 رابطه علیت بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا مجله اقتصاد منابع طبیعی علمی-ترویجی 1393 37 الویت بندی اقتصادی الگوهای زراعی در شهرستان شیراز(روشهای MGAوموتاد وموتاد - هدف) مجله مطالعات اقتصادی 38 تخمین هزینه های درمان وفرصت بیماریهای تنفسی به علت آلودگی هوا مجله اقتصاد منابع طبیعی علمی-ترویجی 1393 39 Estimates of willingness to pay extra for organic products درحال چاپ 40 Determine the economic value of irrigation water and water productivity indicators (Case Study Khatam city of Yazd) Applied mathematics in Engineering, Management and Technology ,The special issue in Management and Technology 2014 21عنوان مقاله چاپ شده در همایش ها ج) طرحهاي پژوهشي: رديف عنوان طرح پژوهشي مرجع تصويب اعتبار طرح سال پايان پژوهش 1 كاربرد مدل برنامه ريزي خطي جهت تخمين تركيب مطلوب محصولات كشاورزي در ارسنجان دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان 29600000 1383 2 ساختار نظري ارزشيابي مشروط در مطالعات اقتصادي زيست محيطي دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان حدود 30000000 1384 3 تخمين تقاضاي ديتاميك آب و اثرات رفاهي تغيير قيمت آب دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 29000000 1383

تاريخ : جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ | 20:11 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی
ذکر روز       شنبه           یا رب العالمین
                                     
ذکر روز       یکشنبه        یا ذالجلال والاکرام

ذکر روز       دوشنبه        یا قاضی الحاجا ت

ذکر روز       سه شنبه     یا ارحم الراحمین

ذکر روز       چهارشنبه     یا حی یا قیوم

ذکر روز       پنجشنبه       لا اله الا الله الملک الحق المبین

ذکر روز        جمعه           اللهم صل علی محمد و ال محمدتاريخ : سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ | 23:59 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی
عناوین مقالات  دکتر مرتضی حسن شاهی

 

 ISIمقالات  -

Production and marketing management of walnut in Kohgiluyeh-va-

                                                                           Boyerahmad Province, Iran

Scholars Research Library, Annals of Biological Research, 2013, 4 (2):190-196

Study the Effective Economic Factors on Diffusion of Environmental

Pollutions, Case Study: Carbon De-Oxide

J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(8)8150-8154, 2012

Optimal Utilization of Underground Water Resources:

A Case Study of Fasa City

J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(11)10902-10906, 2012

Important Indicators of Desertification in Terms of Water Decline in Ground Water Levels

Marzieh Samimi, Abbas Esteghlal Motlagh, Morteza Hasan Shah 

1-The effects of monetary and fiscal  policies on employment    and added value: a case study of agriculture sector in Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research(JBASR)No.4.vol(2) .pp,4262-65.(ISI Journal))

2-Factors affecting trout marketing in Kohgiloye and Boyer Ahmad province of Iran. Journal of Food,Agriculture & Environment.vol 10. No, 1.pp,248-250.(ISI Journal)

3- Estimate the protective value of Qalat Park Shiraz. Journal of Basic and Applied.Scientific Research(JBASR)No.4..vol(2) pp4149-52.(ISI Journal)

4- Estimate The Effect of Developing Cooperative Firms on Decreasing Poverty ,A Case Study: Fars Province, Iran). Journal of Basic and Applied.Scientific Research(JBASR)No.4..vol(2) 3195-97.(ISI Journal)

5- Estimating Economical Value of Farmlands (A Case Study Using Hedonic Model in Arsanjan). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

6-The estimate of coefficients related to the water demand in the urban section of Arsanjan and welfare effects of a change in water price (A Dynamic Model)

"A comparison between the Regression Method and the Artificial Neural Network"). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

7-Evaluation of economic performance of agricultural co-operative companies (A case study of Fars Province) ). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

8-An estimation of economic, recreational and aesthetic value of Margoon Waterfall – Iran "A comparison of Logit and artificial neural networks"). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

 

 

2-مقالات علمی-پزوهشی

                                                                                                                                                                                   

9-الگوي بهينه اقتصاد ی محصولات زارعي در شرايط  وجود ريسك كاربرد مدلهاي هدف موتاد و

موتاد پيشرفته و برنامه ريزي خطي درجه دو- مطالعه مورد ارسنجان, مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 82,صفحه 69-86

10-تحليل هزينه فايده انتقال آب از سد سيبويه به ارسنجان فارس , مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 73,صفحه 269-294

11-الگوي بهينه كشت محصولات زراعي و مقايسه آن با الگوي فعلي شهرستان شيراز ( مقايسه

مدلهاي موتاد و موتاد هدف), علوم كشاورزي,شماره 3.صفحه 529-542

12-تصميم گيري زراعي تحت شرايط مخاطره ( مطالعه مورد شهرستان ارسنجان ),مجله اقتصاد

کشاورزی وتوسعه .شماره 54.صفحه 161-179

13-تاثير ريسك بر الگوي كشت و درامد كشاورزان ( مطالعه موردي بخش كشاورزي

ارسنجان),مجله پزوهش وسازندگی,شماره 77 .صفحه 1-9

14-مدیریت اقتصادی گیاهان زراعی مقایسه روش MGAوبرنامه ریزی خطی ,مجله اکوفیزیولوزیگیاهی

15-تخمين خسارات وارده با ساكنان شيراز بدليل آلودگي هوا (1381), مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 61,صفحه 53-57

16-تخمين تقاضاي ديناميك آب و اثرات رفاهي تغيير قیمت آب, فصلنامه علوم اقتصاد,شماره 1,صفحه131-144

17-الویت بندی اقتصادی الگوهای زراعی  در شهرستان شیراز, مجله مطالعات اقتصادی,شماره 1. صفحه 35-46

 

3--مقالات همایش ها وسمینارها

 

18-الويت بندي اقتصادي الگوهاي زراعي در ارسنجان , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

19-تخمين تركيب شبه بهينه الگو هاي زراعي در شيراز , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

20-ساختار نظري روش ارزشيابي مشروط در مطالعات اقتصاد زيست محيطي , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

21-تحلیل هزينه در اموزش و پرورش ايران  , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

22-تحليل اقتصادي انتقال آب ( تخمين تابع عرضه و تقاضا), اولين سمینار تجصصی اقتصاد ومنابع طبیعی-اصفهان-سال-83

23-تحليل  اقتصادي انتقال فیزیکی اب  ( تخمين اضافه رفاه جامعه), نخستین گرد همايي علمي – كاربردي  اقتصادي آب-زاهدان-سال 75

24-بهره وری در باغات انار ارسنجان,همایش بهره وری,شیرلز-سال 89

25-عامل موثر بر کاهش بحران آب در قنات های ارستجان, دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی ومنابع طبیعی-تهران سال 89

26-برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی بناب ارسنجان وتعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان )گردشگران(,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011

27-رابطه عليت گرنجری بین  مصرف انرزی ,گردشگری ورشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی گرنجري ,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011

28-عوامل موثر بر تمايل به ماندگاري بيشتر زائران و گردشگران در شهرستان شيراز,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011
تاريخ : جمعه شانزدهم تیر ۱۳۹۱ | 0:38 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی

     سخن گفتن از مصطفي ، اين مرد عمل و نمونه كامل هجرت، شير بيشة نبرد, جهاد و شهادت,دلیرمرد كربلاي خوزستان وقله های غرب,سخت و دشوار است. چرا كه حتي نمي‏توان يكي از ابعاد وجودي او را آنگونه كه هست، توصيف كرد و نبايست انتظار داشت كه بتوانيم تصوير كاملي در اين مختصر از او ترسيم نمايئم، كه انسانهای بزرگی چون او را با اين كلمات مادي و معيارهاي خاكي نمي‏شود توصيف نمود.

  مروري گذرا و سريع، بر حيات كوتاه اما  سراسر تلاش، ايثار، عشق و فداكار این دلاور مرد.

تـولد:                                                                                                                                     

وی در سال 1341 در ارسنجان, خيابان سعیدیه، متولد شد. وبه علت برخورداري از بينش عميق مذهبي، از کودکی در درس قرائت قرآن شركت مي‏كرد

وي تحصيلات خود را در دبستان عسکری، آغاز كرد و در مدرسه سالار ودبیرستان اسکندری دوران راهنمایی و متوسطه را در سال 1360گذراند.

   در این زمان که بیش از,چند ماهی از شروع جنگ نگذشته بود. وی لباس رزم پوشید وعازم جبهه ها شد ,گاهی غرب وگاهی جنوب ,(اما رد پایش در جبهه های غرب بیش از جنوب هویداست) . سرانجام هم ,خون گرم او با خاك قله های غرب درهم آميخت و نقشي زيبا از شجاعت و عشق به شهادت و تلاش خالصانه در راه خدا آفريد , هنوز هم گرمي قطرات خون او گرمي‏بخش همرزمانش و سرخي خونش الهام‏بخش پيروزي نهايي و بزرگ آنان است.

بینش مذهبی:

 او در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برمی خاست. با ستارگان نجوا می کرد و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان می گشود, آرام آرام به عمق کهکشانها صعود میکرد، محو عالم بی نهایت می شد .  مرزهای علم وجود  رادر می نوردیدو در وادی ثنا غوطه ورمی شد و اینجا بود که بی گمان ,جز خدا چیزی را احساس نمی کرد.

 

شهادت:

ظهر روزجمعه  12تیر ماه سال1366.با اصابت يكي از خمپاره‏هاي دشمن، يكي از نمونه‏هاي كامل انساني و ماية‌ مباهات خداوند و يكي از ارزشمندترين انسان‏هاي علي‏گونه و يكي از ياران باوفاي امام‏خميني(ره) (درحالی که برای انجام فریضه نماز خودش را آماده می کرد )  از قله های سر به فلک کشیده غرب ,پرواز ,ودرحالی به دیدار خدایش شتافت که خون از سر و دستش جاري بود و چهرة ملكوتي و متبسم و در عين‏حال متين و محكم و موقر, آغشته به خاك و خونش، با آنكه عميقاً سخن‏ها داشت، ولي ديگر با كسي سخن نگفت و به كسي نگاه نكرد. شايد در آن اوقات، همانطوري كه خود آرزو كرده بود، حسين(ع) بر بالينش بود و او از عشق ديدار حسين(ع) فرصت نگاهي و سخني با ما  را نداشت.

آری از همانجا که اولین قطره خونش به زمین ریخت ,لاله ای زیبا روئید که   روی ان نوشته بود «باید سوحت تا انسانیت نسوزد» لاله ای هرگز خشکیده نخواهد شد.